Цели.

За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, християнските добродетели и гражданският патриотизъм – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани, но също така и като териториална идентичност, език, природа и държава.

Политическа партия МИР
Национална стратегия

Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.

Политическа партия МИР
Подпомагане

Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.

Политическа партия МИР
Развитие

Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.

Политическа партия МИР
Морал

Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.

Политическа партия МИР
Икономика

Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.

Политическа партия МИР
Държава

Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.

Политическа партия МИР
Реализация

Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.

Политическа партия МИР
Реформа

Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство.

Политическа партия МИР
Права и свобода

Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.

Политическа партия МИР
Закони

Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.

Политическа партия МИР
Принципи

Възстановяване на демократичните принципи

Политическа партия МИР
Защита

Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика

Политическа партия МИР
Околна среда

Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.